شـــرایط، روش کار، و فــــرم عضــویت در طــرح معــرفان ســـامانه بیمــــه پزشکان کشـــور
ســامانه بیمــه پزشکان کشــور به منظور گســـترش دامنه افراد تحت پوشــش اقدام به راه اندازی طرح معرفان نمــوده است به این ترتیب افـــرادی که تمایل به شــرکت در این طــرح دارند میتوانند با تکمیــل فـــرم ذیل کد معـــرف خود را دریافت کنند. و با معـــرفی این ســـامانه و تخفیفات و شـــرایط استثنائی آن به جامعه محــترم پزشکی کشـــور 5 درصد از مبلغ بیمـــه نامــه را به عنـــوان حق معـــرفی دریافت نمایند شایان ذکــر است که ظرفیت پذیرش معــرف در هر شهــر محدود و حداکــثر 5 نفــر می باشد
* نـــام * نام خانوادگی
* موبایـل ایمــیل
* شهر * تلفن ثابت -
* نام بانک * شماره کارت - - -

روش کار به این ترتیب است که، در فرمی که بیمه گذار به عنوان ثبــت درخواســـت و یا تمــدید بیمه نامه ( این فــــــرم ) تکمیل می نماید، در مرحلــه آخـــر مکانی برای ثبت کد معرف در نظر گرفته شده است بنابراین معـــرفان محتــــرم می توانند پس از هماهنگی با بیمـــه گذار، خود از طرف ایشـــان اقدام به ثبت درخواســـت بیمــه نامه نموده و در پایان کد معرف خود را در آن درخواست وارد نمایند و یا اینکه با اعلام کــد معـــرف خود به بیمــه گذار از ایشان بخواهند تا پس از ثبت درخواست، کد معـــرف شمـــا را وارد نمایند.

به این ترتیب شمـــا می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که پس از تکمیل فرم فوق به شما داده خواهد شد به سامانه ورود نمائید و کلیه بیمه نامه یی که با کد معرف شما ثبت شده اند را ملاحظه بفرمائید. همچنین در دوره های زمانی خاص مبلغ حق معرفی پس از واریز به شماره کارت در لیست تسویه حساب ها در صفحه مربوطه درج خواهد شد