عناوین مهــــم
تخفــیفات ویــــژه
با توجه حجم بالای صدور بیمه نامه از طریق سامانه و  همـــاهنگی های به عمل آمــده با شرکت کارگــزاری بیمــه کلیه پزشکان محتـــرم در صورت ثبت و سفارش درخواست خود از طریق این سامانه شامل 45 درصد تخفیف استثنایی خواهند شد.
ضمنا درصورتی که هم اکنون دارای بیمه نامه مسئولیت می باشید، بر حسب سال های عدم خسارت شامل 5 تا 20 درصد تخفیف عدم خسارت نیز خواهید شد.

روش های ثبت سفــارش:
    ثبت سفــارش به صــورت آنلایـــن
    ثبــت سفــارش به صــورت تلفـــنی
    ثبــت سفــارش از طریق پیامک