عناوین مهــــم
ثبــت ســفارش به صــورت تلفنــی و پیامکی
ثبــت ســـفارش از طریق پیـــامک:
پزشکان محتـــرم می توانند به منظـــور ثبت سفـــارش از طریق پیــامک با ارســال یک پیــام خـــالی به شمـــاره 4079-844-0912 نسبت به اعلام درخواست خود اقدام نمایند، تا پس از آن مشاوران بیمــه ای سامانه با آنها تمـــاس گــرفته و علاوه بر ارائه مشـــاوره رایگان با دریافت اطلاعــات لازم نسبت به تکمیل  درخواست صــدور بیمه نامــه شمــا در کوتاه ترین زمان ممکن اقــدام نمایند.ثبــت ســـفارش از طریق تلفــن:
پزشکان محتـــرم می توانند به منظـــور ثبت سفـــارش به صورت تلفنـــی با شمـــاره 4079-844-0912 تماس حاصل نمایند و علاوه بر دریافت مشـــاوره رایگان با اعلام اطلاعــات لازم نسبت به درخواست صــدور بیمه نامــه خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقــدام نمایند.